biegły rewident

Biegły potwierdza prawidłowość ksiąg, sytuację majątkową oraz finansową firmy.

Marzenna Rycharska uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta w roku 1999 i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9357.

Usługi audytorskie wykonuje w ramach firmy "Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDYT Sp. z o.o." z siedzibą w Bydgoszczy wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2146.

Zarząd AUDYT Sp. z o.o. stanowią :

Marzenna Rycharska Prezes Zarządu

Halina Sulińska–Kawa Wiceprezes Zarządu

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

KRS: 0000201505 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy

REGON: 092505642

NIP: 9671066723

E-mail: audyt@exponents.pl
Telefon kom.: +48 501 668 935

Czytaj więcej

Biegły rewident musi być niezależny i bezstronny.

Biegły rewident jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą wspierającym działalność przedsiębiorstw i instytucji. Jego najważniejszym zadaniem jest badanie sprawozdań finansowych. Mimo iż audyt finansowy obowiązuje z mocy ustawy tylko niektóre podmioty (szacuje się, że podlega mu nieco ponad 20 procent polskich firm i instytucji), to jednak z pomocy biegłego rewidenta każdego roku korzysta coraz więcej przedsiębiorców.

Biegły rewident nie tylko wykonuje badania sprawozdań finansowych (choć najczęściej te właśnie prace są mu zlecanie), ale może również pomagać przedsiębiorcom w wielu innych sprawach dotyczących podatków, prawa gospodarczego i księgowości. W zależności od swoich kwalifikacji i zainteresowań może świadczyć usługi takie jak:

 • sporządzanie opinii i ekspertyz z dziedziny rachunkowości i finansów
 • doradztwo podatkowe i ekonomiczne
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • ekspertyzy ekonomiczno - finansowe
 • pomoc w rozliczaniu środków unijnych.

Kiedy jest wymagana opinia biegłego rewidenta?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowej rewizji finansowej wykonanej przez niezależnego biegłego rewidenta podlegają sprawozdania finansowe: spółek akcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, a także wszelkich innych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, które spełniają co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie mniejsze niż 50 osób
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej wyższa niż równowartość 2,5 mln euro
 • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej powyżej równowartości 5 mln euro.

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dotyczy także organizacji pożytku publicznego, które:

 • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania publicznego
 • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotą dotacji na realizację zadań określonych w pkt. 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł
 • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

W tym przypadku konieczne jest jednak łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków.
Wykonanie audytu finansowego przez biegłego rewidenta zlecają także przedsiębiorstwa, które współpracują z firmami z innych państw Unii Europejskiej i przechodząc na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdecydowały się na większą przejrzystość finansową.  

Co warto wiedzieć wybierając biegłego rewidenta?

Biegły rewident, jako jeden z ważniejszych specjalistów oceniających stan finansów firm i instytucji, także podlega rozmaitym kontrolom. Zrzeszony jest ustawowo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, a wykonując ten zawód musi przestrzegać postanowień kodeksu etyki zawodowej. Jako osoba zaufania publicznego:

 • musi być niezależny, rzetelny i bezstronny
 • nie może ulegać naciskom innych osób, które nakłaniałyby go do zmiany zdania czy opinii
 • powinien wykonywać swoje zadania w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej
 • musi kierować się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością
 • ma obowiązek podnosić swe kompetencje zawodowe
 • musi przestrzegać tajemnicy zawodowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinien dokonać organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe danego przedsiębiorstwa lub instytucji (w zależności od formy prawnej podmiotu może to być np. zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie członków spółdzielni). Jest to niezwykle ważne, podobnie jak zebranie ofert kilku firm audytorskich, spośród których należy dokonać wyboru. Jeśli procedura wyboru, o której mówią przepisy, nie zostanie zachowana, audyt finansowy z mocy prawa uznaje się za nieważny.

Czy wybrać biegłego rewidenta z Bydgoszczy?

W przypadku badania sprawozdania finansowego siedziba biegłego rewidenta nie ma znaczenia, jeśli jest w stanie spędzić w badanej firmie odpowiednią ilość czasu, niezbędną do zebrania dokumentacji. Oznacza to, że biegły rewident z Bydgoszczy może zbadać każdy podmiot w Polsce.

Dlaczego my?

1 wśród najlepszych:
Należymy do:

 • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Korzystamy z oprogramowania:

 • Sage Symfonia
 • InsERT GT
 • Comarch Optima
2 bezpieczeństwo:

Posiadamy nadwyżkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych opiewające na kwotę  1  000  000  PLN!

Jesteśmy sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych.

3 umiejętności i doświadczenie:

Kadra Exponents składa się z dyplomowanych księgowych, biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych i wdrożeniowców programów księgowych i ERP.

Nasz zespół może się pochwalić bogatym doświadczeniem zdobywanym od 1999.

Zależy Ci na znalezieniu biura rachunkowego specjalizującego się w pełnej księgowości? skontaktuj się!