co oferujemy?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług.

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych
 • Sporządzanie / implementacja polityki rachunkowości w oparciu o standardy krajowe, IFRS
 • Przygotowywanie / dostosowywanie polityki rachunkowości do specyfiki firmy z uwzględnieniem planów kont stosowanych w kraju siedziby podmiotu dominującego
 • Miesięczne raportowanie wg uzgodnionych procedur i harmonogramów
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Raportowanie do GUS, NBP
 • Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, VAT UE
 • Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości
 • Sporządzanie deklaracji podatków od środków transportu
 • Opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej
 • Przygotowywanie finansowej części biznesplanów
 • Opracowywanie prognoz finansowych
 • Kontrola kosztów i przepływów pieniężnych
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych

Doradztwo podatkowe

Zakres usług:

 • Audyt podatkowy
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Ocena skutków podatkowych umów
 • Interpretacje i opinie podatkowe
 • Reprezentowanie podatnika w sporach z organami skarbowymi

Audyt podatkowy: usługa, która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków, a także rozwiązań w zakresie optymalizacji podatkowej i opracowanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa. W zależności od zawartej umowy zakres audytu może objąć:

 1. Podatek od towarów i usług,
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
 3. Podatki płacone na podstawie umów międzynarodowych,
 4. Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty lokalne,
 5. Inne (opłata produktowa, skarbowa, akcyza, podatek od czynności cywilno-prawnych).

Dokumentacja cen transferowych: obowiązek jej sporządzenia wynika z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi jest przedstawiana na żądanie organu podatkowego w ciągu 7 dni. W przypadku braku dokumentacji podatkowej cen transferowych, obowiązujące przepisy przewidują dotkliwe sankcje zarówno wobec firm jak również członków ich Zarządów, w tym min. możliwość zastosowania karnej stawki podatkowej w wysokości 50% w przypadku, gdy organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana w związku z dokonaniem transakcji z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę w krajach lub na obszarze terytoriów uznanych za raje podatkowe. Przygotowana przez nas dokumentacja uwzględnia postanowienia najnowszych regulacji prawnych i minimalizuje ryzyko podatkowe.

Odzyskiwanie VAT z UE

Od dnia 1 stycznia 2010 obowiązują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008, określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

O zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim UE mogą wnioskować podatnicy, którzy dane towary lub usługi wykorzystali do czynności podlegających opodatkowaniu i dających prawo do odliczenia. Minimalna kwota zwrotu to w większości krajów Unii równowartość 50 Euro.

Przykładowe faktury mogą dotyczyć zakupu paliwa, opłat drogowych i za parkingi, za uczestnictwo w targach, zakupy towarów i środków trwałych.

W imieniu podatnika, za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego, składamy wniosek VAT-REF do zagranicznego urzędu skarbowego w celu odzyskania zapłaconego VAT w innym kraju. Wniosek VAT-REF składany jest w języku narodowym lub innym dopuszczonym przez kraj zwrotu, natomiast dalsza korespondencja odbywa się w języku narodowym.

W ramach usługi wykonujemy: weryfikację dokumentów, przygotowanie wniosku z załącznikami, składanie wyjaśnień, tłumaczenia, wysyłkę dokumentów.

Kadry i płace

Zakres usług:

 • Przygotowywanie imiennej listy płac w podziale uzgodnionym z Klientem
 • Ewidencja składek i raportowanie do ZUS
 • Ewidencja podatków i raportowanie do US
 • Ewidencja obowiązkowych wpłat i raportowanie do PFRON
 • Przygotowanie informacji dla płatnika o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy
 • Przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR
 • Ewidencja i raportowanie do GUS
 • Przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

Rutynowe zadania administracji kadrowo-płacowej są czasochłonne i wymagają śledzenia zmian w przepisach. Dla przedsiębiorstw oznacza to dodatkowe koszty utrzymania pracowników takiego działu.

Oferujemy usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, które realizujemy z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych firmy.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować Państwa w trakcie kontroli podatkowych, ZUS czy PIP.

W celu zapewnienia poufności wypłacanych wynagrodzeń zapewniamy przekazywanie plików z płatnościami na wskazany adres poczty elektronicznej lub wykonywanie przelewów na konta pracowników.

Proponujemy także dodatkowe usługi wspierające działy kadrowo-płacowe w przedsiębiorstwie:

 • Audyt procesów kadrowo-płacowych i propozycje usprawnień
 • Wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie korekt ZUS
 • Przygotowanie deklaracji PIT-8C

Usługi audytorskie

Zakres usług:

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 • Przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych
 • Badania i przeglądy sprawozdań skonsolidowanych
 • Usługi poświadczające wynikające z Kodeksu spółek handlowych m.in. badanie planu przekształcenia, wycena aktywów i pasywów, badanie planu połączenia i podziału, badanie sprawozdania założycieli
 • Kompilacje sprawozdań finansowych
 • Inne usługi poświadczające i atestacyjne

Specjalizujemy się w badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonujemy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Realizujemy zlecenia dla przedsiębiorstw z całego kraju.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów, a jakość świadczonych przez nich usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli.

Zespoły badające są dobierane w taki sposób, aby zoptymalizować efektywność wykonywanej usługi. W przypadku złożonych zleceń powoływane są zespoły składające się z ekspertów z różnych branż (prawnicy, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy, specjaliści IT). Każdorazowo audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Takie podejście zapewnia przeprowadzenie rzetelnego i kompleksowego audytu oraz umożliwia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

Więcej o usługach audytorskich w zakładce Biegły Rewident Bydgoszcz.

Doradztwo biznesowe

Dla firm już istniejących

Współpracując z przedstawicielami różnych branż oraz nawiązując relacje zawodowe ze specjalistami różnych obszarów, zdobyliśmy szerokie doświadczenie, które może być wykorzystane zarówno do prowadzenia biznesu, jak i przekształceń własnościowych. Naszym Klientom możemy zaoferować doradztwo i usługi dodatkowe „szyte na miarę”:

 • Due diligence
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków
 • Kompleksowa obsługa przekształceń spółek
 • Opracowywanie dokumentów korporacyjnych
 • Konsultacje biznesowe w zakresie e-marketingu
 • Tłumaczenie sprawozdań finansowych na język hiszpański i angielski

Lubimy wyzwania i ciekawe kazusy gospodarcze. Chętnie udowodnimy, że z nami Państwa biznes będzie funkcjonował efektywniej.

Dla firm nowo zakładanych

Z nami założenie i rejestracja spółki są proste: przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty, a także opiszemy krok po kroku, co należy zrobić.

 

Dlaczego my?

1 wśród najlepszych:
Należymy do:

 • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Korzystamy z oprogramowania:

 • Sage Symfonia
 • InsERT GT
 • Comarch Optima
2 bezpieczeństwo:

Posiadamy nadwyżkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych opiewające na kwotę  1  000  000  PLN!

Jesteśmy sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych.

3 umiejętności i doświadczenie:

Kadra Exponents składa się z dyplomowanych księgowych, biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych i wdrożeniowców programów księgowych i ERP.

Nasz zespół może się pochwalić bogatym doświadczeniem zdobywanym od 1999.

Zależy Ci na znalezieniu biura rachunkowego specjalizującego się w pełnej księgowości? skontaktuj się!