Biegły rewident

Biegły potwierdza prawidłowość ksiąg, sytuację majątkową oraz finansową firmy.

Usługi audytorskie wykonujemy w ramach firmy "Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDYT Sp. z o.o." z siedzibą w Bydgoszczy wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2146.

Zarząd AUDYT Sp. z o.o. stanowią:

Informacje o "Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDYT Sp. z o.o.” :

Marzenna Rycharska - Biegły rewident

Biegły rewident od 1999 (nr 9357).

Halina Sulińska–Kawa - Biegły rewident

Biegły rewident od 1999 (nr 9313).

Biegły rewident musi być niezależny i bezstronny

Biegły rewident jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą wspierającym działalność przedsiębiorstw i instytucji. Jego najważniejszym zadaniem jest badanie sprawozdań finansowych. Mimo iż audyt finansowy obowiązuje z mocy ustawy tylko niektóre podmioty (szacuje się, że podlega mu nieco ponad 20 procent polskich firm i instytucji), to jednak z pomocy biegłego rewidenta każdego roku korzysta coraz więcej przedsiębiorców.

Biegły rewident nie tylko wykonuje badania sprawozdań finansowych (choć najczęściej te właśnie prace są mu zlecanie), ale może również pomagać przedsiębiorcom w wielu innych sprawach dotyczących podatków, prawa gospodarczego i księgowości. W zależności od swoich kwalifikacji i zainteresowań może świadczyć usługi takie jak:

Kiedy jest wymagana opinia biegłego rewidenta?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowej rewizji finansowej wykonanej przez niezależnego biegłego rewidenta podlegają sprawozdania finansowe: spółek akcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, a także wszelkich innych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, które spełniają co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dotyczy także organizacji pożytku publicznego, które:

W tym przypadku konieczne jest jednak łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Wykonanie audytu finansowego przez biegłego rewidenta zlecają także przedsiębiorstwa, które współpracują z firmami z innych państw Unii Europejskiej i przechodząc na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdecydowały się na większą przejrzystość finansową.

Co warto wiedzieć wybierając biegłego rewidenta?

Biegły rewident, jako jeden z ważniejszych specjalistów oceniających stan finansów firm i instytucji, także podlega rozmaitym kontrolom. Zrzeszony jest ustawowo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, a wykonując ten zawód musi przestrzegać postanowień kodeksu etyki zawodowej. Jako osoba zaufania publicznego:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinien dokonać organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe danego przedsiębiorstwa lub instytucji (w zależności od formy prawnej podmiotu może to być np. zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie członków spółdzielni). Jest to niezwykle ważne, podobnie jak zebranie ofert kilku firm audytorskich, spośród których należy dokonać wyboru. Jeśli procedura wyboru, o której mówią przepisy, nie zostanie zachowana, audyt finansowy z mocy prawa uznaje się za nieważny.

Czy wybrać biegłego rewidenta z Bydgoszczy?

W przypadku badania sprawozdania finansowego siedziba biegłego rewidenta nie ma znaczenia, jeśli jest w stanie spędzić w badanej firmie odpowiednią ilość czasu, niezbędną do zebrania dokumentacji. Oznacza to, że biegły rewident z Bydgoszczy może zbadać każdy podmiot w Polsce.

Usługi prowadzone w ramach

Kancelaria Biegłych Rewidentów AUDYT sp. z o.o.

Marzenna Rycharska

audyt@exponents.pl +48 501 668 935

Halina Sulińska-Kawa

audyt_hk@gazeta.pl +48 602 347 092